Quân Vương Thuật Cai Trị

109.000

Đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng. Qua “Quân vương – Thuật cai trị”, dù chúng ta không phải một quân vương hay nhà cai trị vẫn có thể rút ra những lời khuyên đầy minh triết về thuật đối nhân xử thế và hiểu hơn về động cơ ẩn sau những động thái của các chính trị gia hiện đại – tức là, dẫu chúng ta chỉ là một thường dân “hèn mọn” vẫn có tầm nhìn thấu suốt của một đấng quân vương.