Combo Bình An

  • 01 Cà Phê Phin Giấy Vietnamese Blend
  • 01  Cà Phê Sáng Tạo 1
  • 01  Cà Phê Legend Classic – 12 gói
  • 01  Cà Phê Legend Special Edition – 18 gói
  • 02  Cream đặc có đường Brothers
  • 01 Phin Nhôm Vĩ Nhân
  • 01  Túi quà